Modern House For Rent

บ้านโมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ให้เช่า

1/24/20241 นาทีอ่าน

บ้านโมเดิร์นให้เช่า

เดือนละ 50,000 บาท

บ้านโมเดิร์นให้เช่า

เงินประกัน: 50,000 บาท

ชำระล่วงหน้า 100,000 บาท

รวมจ่ายก่อนย้ายเข้า: 150,000 บาท

รวม Wifi, ทำสวน

ไม่รวมค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ